Aktualności

Bezpłatne przejazdy dla uczniów!

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że można już zapisywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia. Aktualnie zapisane na RKM uprawnienie obowiązuje do 30 września 2020 r.

W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie
z obowiązującą Uchwałą  Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2021 r.).

 1. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zbiorową dla dzieci
  i młodzieży szkolnej jest zapisywane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej.
 2. Podstawą do zapisania uprawnienia na RKM jest ważna legitymacja szkolna oraz:
 3. a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
 4. b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym
  w złożonym do urzędu PIT, lub
 5. c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego
  – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia;

 1. Podczas okazania zeznania podatkowego wymagane jest zamaskowanie (ukrycie) danych
  finansowych ujętych w dokumencie lub na kopii;
 2. Dokument, o którym mowa powyżej należy okazać tylko do wglądu
  kasjerowi/ pracownikowi POP w celu weryfikacji poprawności danych;
 3. Przyjmuje się, że deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę
  lub przewidziany prawem organ uznawana jest za prawidłową;
 4. Na podstawie przedłożonych dokumentów pracownik POP zapisze uprawnienie
  do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na RKM;
 5. Uprawnienie będzie zapisane na okres roku szkolnego do 30 września roku następnego.
 6. Wymagana jest coroczna aktualizacja uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zbiorową dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Dodatkowe informacje:

 1. mieszkaniec Rzeszowa – to każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Miasto Rzeszów;
 2. legitymacja szkolna – legitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły
  oraz jego uprawnienia do korzystania z ulg;
 3. 3. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych;
 4. Rzeszowska Karta Miejska (skrót RKM lub e-karta) – należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej.

Dostępność strony