Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli

naglowek-4-znaki

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Spożywczych w ramach

projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

 nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

 

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szkolenia i kursy skierowane są do nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 14 maja 2018 r. do 27 maja 2018 r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli dostępny na szkolnej stronie internetowej www.zss.rze.pl
i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13 w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 2).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Spożywczych, w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla uczniów objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

tabela1

 

 

Dostępność strony