Aktualności

Wytyczne MEiN

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienia – rekomendowane dla pracowników i uczniów

Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym

Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami:  1,5 m

Higiena – częste mycie lub dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust

Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu

Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć i przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Organizacja zajęć:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń i pracownik bez objawów chorobowych oraz gdy nie został na niego nałożony obowiązek izolacji lub kwarantanny.
 2. Przy wejściu do szkoły należy dezynfekować ręce środkiem dezynfekującym.
 3. Rodzice powinni zaopatrzyć dziecko we własną maseczkę do zastosowania w przestrzeniach wspólnych.
 4. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Są one również zobowiązane do dezynfekowania rąk i używania maseczki.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję (temperatura, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w osobnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów o potrzebie odebrania ucznia ze szkoły.
 6. W salach lekcyjnych rekomenduje się zachowanie odległości pomiędzy biurkiem a ławkami uczniów co najmniej 1,5 m lub zostawienie jednej wolnej ławki w sąsiedztwie biurka.
 7. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.
 8. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi.
 9. Sprzęt sportowy powinien być dezynfekowany po każdym jego użyciu przez daną klasę.
 10. Zaleca się korzystanie  przez uczniów z boiska szkolnego i pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 11. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte. Należy natomiast unika wyjść grupowych do zamkniętych przestrzeni.
 12. Należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 13. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych właściwych dla zakładów pracy.
 14. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one  w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację ich w małych grupach.
 16. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

Dostępność strony