Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

naglowek-4-znaki

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy
Projekt dofinansowany ze środków   Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
www.rpo.podkarpackie.pl
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd miasta Rzeszowa
Rynek 1
35-064 Rzeszów
Telefon: 17 87 54 100
Fax: 17 87 54 100
E-mail: umrz@erzeszow.pl
www.rzeszow.pl
Okres realizacji projektu: od: 2016-10-01 do: 2018-10-31
Nr identyfikacyjny projektu: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16
Wartość całkowita projektu: 9 400 749,38 zł*
Kwota dofinansowania z UE: 7 990 636,97 zł*

           

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego w 16 SZiPKZ w Rzeszowie poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania 9.4 PRO WP. Poprzez rozwój oferty edukacyjnej nastąpi wzrost jakości kształcenia zawodowego, wdrożone będą nowe technologie, zwiększona zostanie mobilność zawodów absolwentów. Realizacja praktyk, staży, kursów oraz szkoleń przygotuje uczniów do egzaminu zewnętrznego, a kadrę SZiPKZ do rozwoju lub nabycia dodatkowych kompetencji podnoszących jakość nauczania. Przyczyni się to do zwiększenia liczby absolwentów SZiPKZ w zawodach i specjalnościach wynikających z aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy. Powstanie portalu internetowego wzmocni współpracę między PKZ a pracodawcami, co pozwoli na zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów SZiPKZ z Rzeszowa.

Zakres rzeczowy projektu:

  • Organizacja staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów i uczennic
  • Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i uczennic
  • Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli
  • Studia podyplomowe dla nauczycieli
  • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
  • Platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • Promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Efekty realizacji projektu:

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w 16 SZiPKZ poprzez: poprawę kompetencji 170 nauczycieli SZiPKZ, tworzenie innowacyjnych treściach nauczania, opartych na nowych technologiach, metodologii uczenia się przez całe życie, jak i podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kompetencje w zawodzie oraz wzrost zatrudnienia w zawodzie. Ważnym aspektem będą praktyki i staże zawodowe dla 1533 uczniów i uczennic w firmach z otoczenia gospodarczego szkół. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość poznania środowiska pracy, stania się konkurencyjnymi na rynku pracy, co będzie skutkowało większą szansą na znalezienie pracy.

W wyniku realizacji projektu wszystkie SZiPKZ uczestniczące w projekcie będą posiadały ofertę dostosowaną do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, co przyczyni się do rozwoju społecznego, a następnie do rozwoju gospodarczego regionu.

Dostępność strony