Spotkania z rodzicami

W miarę potrzeb organizowane będą dodatkowe zebrania i spotkania informacyjne!


Dla osób, które nie mogły być obecne na wywiadówce organizacyjnej we wrześniu br. zamieszczamy dokumenty, których podpisany wydruk prosimy dostarczyć do Wychowawców za pośrednictwem uczniów:

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku

– Deklaracja wyboru Religii i/lub Etyki

– Deklaracja uczęszczania na zajęcia Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ)

– Instrukcja postępowania i wnioski w sprawie zwolnień z lekcji Wychowania fizycznego

Dostępność strony