Rzeszowiskie Szkoły Zawodowe otwarte na rynek pracy Edycja 2 Ogłoszenie o rekrutacji na kursy dla nauczycieli

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli w Zespole Szkół nr 3

w ramach projektu

pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2”

nr RPPK.09.04.00-18-0008/20-00

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja
2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 03 listopada 2021 r. do 12 listopada 2021 r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli dostępny na szkolnej stronie internetowej https://zs3.rzeszow.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu mieszczącego się w Rzeszowie przy ul. Plac Ofiar Getta 7. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół nr 3, w sekretariacie szkoły.

Kursy/szkolenia planowane w ramach projektu – skierowane do nauczycieli mają na celu podniesienie ich kwalifikacji, nabycie kompetencji zawodowych oraz poprawę umiejętności prowadzenia nauczania/zajęć w formie zdalnej.

Kursy dla nauczycieli objętych tym ogłoszeniem:
Obsługa pakietu Microsoft Office 365.
Kurs Finger foods.

 

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

 

 

Dokumenty do pobrania:

Załacznik nr 1 Formularz rekrutacyjny
Załacznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa
Załacznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
Załacznik nr 4 Rezygnacja z kursów i szkoleń zawodowych
Załacznik nr 5 Oświadczenie o dochodach
Załacznik nr 6 Zgoda na udział nauczyciela w kursach i szkoleniach
Załacznik nr 7 Wykaz osiagnięć w pracy dydaktycznej
Załącznik nr 8_Protokół Komisji Rekrutacyjnej
Załącznik nr 9A Lista Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w kursach dla nauczycieli
Załącznik nr 9B Lista rezerwowa